เตาเผาขยะ (Incineration)
เตาเผาขยะเป็นวิธีการกำจัดขยะอีกวิธีหนึ่ง เมื่อไม่มีสถานที่ฝังกลบเพียงพอ เนื่องจากการเผาขยะจะช่วยลดปริมาตรขยะลงอย่างมาก ทำให้ปริมาณขยะที่ส่งเข้าเตาเผาเหลือเป็นขี้เถ้าประมาณไม่เกิน 10% (โดยปริมาตร) หรือประมาณ 25-30% (โดยน้ำหนัก) ซึ่งขี้เถ้าที่ได้จะถูกนำไปฝังกลบอย่างถูกวิธีหรือใช้ผลิตเป็นวัสดุก่อสร้างต่อไป นอกจากนี้ในบางพื้นที่ที่มีปริมาณขยะอยู่มาก สามารถที่จะนำพลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาขยะมาใช้ในการผลิตไอน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้
Last Update : 16:30:14 21/02/2011
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร และ การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานและปุ๋ยอินทรีย์
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อให้ส่วนประกอบต่างๆ ของขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี และลดผลกระทบที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง ควรพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีหลายประเภทร่วมกัน เป็นลักษณะของระบบการจัดการขยะมูลฝอยผสมผสาน ซึ่งอาจมีระบบจัดการขยะประเภทต่างๆ รวมกันเป็นศูนย์กลางที่เดียวสำหรับแต่ละชุมชน นั่นคือแนวคิดของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (Integrated MSW Management)
Last Update : 16:25:22 21/02/2011
เทคโนโลยีการจัดการขยะ
การออกแบบวิธีการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย มีเทคโนโลยีให้เลือกใช้หลายแบบ ซึ่งวิธีการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยและความต้องการของพื้นที่ เช่น สภาพคุณสมบัติขยะมูลฝอย สัดส่วนสารอินทรีย์ (Organic Content) และสารที่ย่อยสลายได้ สัดส่วนสารที่เผาไหม้ได้ (Combustible Matter) ความชื้นของมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ขนาดพื้นที่บำบัด จำนวนเงินลงทุน และความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น นอกจากนี้เทคโนโลยีที่นิยมใช้ในประเทศหนึ่ง อาจจะไม่เหมาะสมกับประเทศอื่น ดังนั้นต้องเลือกและประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่
Last Update : 16:24:15 21/02/2011
ทางเลือกสำหรับการจัดการขยะชุมชน
สำหรับเมืองขนาดเล็กที่มีปริมาณขยะต่ำกว่า 100 ตัน/วัน สามารถนำเทคโนโลยีมารวมกันได้เป็นทางเลือกต่างๆ ดังนี้ 1.การผลิตขยะเชื้อเพลิง และการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ 2.ถังหมักแบบไร้อากาศ การทำปุ๋ยอินทรีย์ และการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ 3.การฝังกลบแบบถูกสุขลักษณะ และผลิตก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบ 4.เตาเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้า และการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ
Last Update : 16:22:35 21/02/2011
การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF)
การใช้ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้เพื่อการเผาไหม้โดยตรงมักก่อให้เกิดความยุ่งยากในการใช้งาน เนื่องจากความไม่แน่นอนและไม่สม่ำเสมอในองค์ประกอบต่างๆ (Non-homogeneousness) ที่ประกอบกันขึ้นเป็นขยะมูลฝอย ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามชุมชนและตามฤดูกาล อีกทั้งขยะมูลฝอยเหล่านี้มีค่าความร้อนต่ำ มีปริมาณเถ้าและความชื้นสูง สิ่งเหล่านี้ก่อความยุ่งยากให้กับผู้ออกแบบโรงเผาและผู้ปฏิบัติ และยังควบคุมการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ยาก การแปรรูปขยะมูลฝอยโดยผ่านกระบวนการจัดการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของขยะมูลฝอยเพื่อทำให้กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF) จะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวมาข้างต้นได้ ซึ่งเชื้อเพลิงที่ได้นั้นสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานได้
Last Update : 16:20:01 21/02/2011
เตาอบไฟฟ้า
Brand : THERM
Model : Electrical Oven
เป็นเตาไฟฟ้าอเนกประสงค์ ที่ใช้ได้กับอุตสาหกรรมอบชุบโลหะและอุตสาหกรรมเซรามิค เตาอบไฟฟ้าสามารถสร้างอุณหภูมิถึง 1,300 °C ชุดไฟให้ความร้อนเป็นขดลวด HEATER ความร้อนมีให้เลือกใช้ทั้ง 220 V และ 380 V ความจุภายในเตามีตั้งแต่ขนาด 20 ลิตรขึ้นไป จนถึง 3 m3 ระบบควบคุมแบบ Digital Temperature Controller *(PID Control) สามารถตั้งค่า Temperature, Heat up time, Cool Downe, Soaking time (6 ชั่วโมง) โครงสร้างภายในกรุด้วยอิฐเบาทนไฟ เสริมด้วยฉนวนความร้อน CERAMIC FIBER มีความทนทาน ใช้งานง่าย ไม่มีปัญหาเรื่องซ่อมบำรุง
Last Update : 13:21:12 05/03/2011
เตาหลอมอะลูมิเนียม
Brand : THERM
Model : Aluminum fusion Furnace
เตาหลอมอะลูมิเนียม แบบเบ้าหลอม มีขนาดตั้งแต่ 50 Kg จนถึง 300 Kg (แบบเตาหลอมจะมีขนาดตั้งแต่ 300 Kg จนถึง 1,000 Kg ) เบ้าหลอมสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย สามารถเปลี่ยนเบ้าหลอมเพื่อหล่อหลอมโลหะได้หลายชนิด เตาหลอมประกอบด้วยอิฐทนไฟและอิฐฉนวนเสริมด้วย Silica Board เพื่อป้องกันความร้อน ฝาเตาเป็นแบบเลื่อนแบบเหวี่ยง เปิด - ปิด ง่าย หัวเผาให้ความร้อนมีทั้งแบบน้ำมันและแก๊ส ใช้ไฟได้ทั้ง 220 V และ 380 V มีระบบควบคุมอุณหภูมิในห้องเผาไหม้ และระบบ Automatic shut off and Flame Detector เพื่อป้องกันการระเบิดของเตาหลอมในกรณีหัวเผาทำงานผิดปกติหรือขัดข้อง สามารถตั้งค่าและความคุมอุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้แสดงผลเป็นตัวเลข ง่ายต่อการใช้งานและการบำรุงรักษา
Last Update : 13:12:49 05/03/2011
เครื่องย่อย
Brand : THERM
Model : TC
เครื่องย่อยเศษวัสดุเทอร์ม เป็นเครื่องย่อยชนิด 2 เพลา ใบมีดทั้งสองด้านมีความคมและสวมพอดีกับเพลา เครื่องย่อยเทอร์มออกแบบให้มีการใช้แรงน้อยในการตัดเพื่อลดการสึกหรอ และประหยัดพลังงาน สามารถย่อยวัสดุชนิดต่าง ๆ เช่น พลาสติก, ยาง, ถังเหล็ก, กระป๋องสี, ขยะทุกประเภท, เศษต้นไม้,และกิ่งไม้
Last Update : 13:06:20 05/03/2011
เตาเดอร์ลุกซ์
Brand : THERM
Model : Deluxe
เตาเผาขยะเทอร์ม รุ่นเดอร์ลุกซ์ ขนาด ตั้งแต่ 150-1,250 กิโลกรัม/ชั่วโมง คุณสมบัติ ออกแบบให้ห้องเผาที่สองเป็นรูปทรงกระบอก อยู่ตอนบนของห้องเผาไหม้ให้สมบูรณ์
Last Update : 13:03:39 05/03/2011
เตาเพียงพอ
Brand : THERM
Model : Sufficiency
เป็นเตาเผาขยะชุมชนราคาย่อมเยา ที่เหมาะสำหรับเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเตาเผาแบบก๊าซไหลลงล่าง (Down Draft) โดยจะมีกระบวนการทำให้ขยะแห้งก่อนที่จะเกิดการเผาไหม้ด้วยตัวขยะเอง ก๊าสที่เกิดจากการลุกไหม้ก่อนที่จะออกจากปล่องจะถูกนำไปให้ความร้อนแก่ขยะที่ยังไม่ได้เผาไหม้ทำให้ขยะแห้งลง หลังจากนั้นก๊าวจะไหลสู่อุปกรณ์ดักฝุ่น และปล่อยออกสู่บรรยากาศ โดยไม่ใช้น้ำมันหรือไฟฟ้า ใช้สำหรับ บ้านเรือน โรงเรียน วัด ตลาดนัด ฯลฯ
Last Update : 13:00:47 05/03/2011

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
372
Total View
174247

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Company Information :
 
Company name :   บริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
THERM ENGINEERING CO.,LTD.
 
Business Information :
 
Industry group :   Measuring and Testing 
Repair and Maintenance 
Machinery and Tooling 
Environmental Services 
 
Business type :   Contractor 
Service provider 
Distributor 
Manufacturer 
 
 

Contact Information :

 
Address 1 :   11/72 ม.4 ถ.ช่างอากาศอุทิศ สีกัน ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10210
Address 2 :   -
State/Province :   กรุงเทพฯ
Country :   ไทย
Postcode :   10210
Tel :   02-9282215-6
Fax :   02-9282217, 02-9002918-9
 
Company Profile :
 

บริษัทเทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทได้เริ่มก่อตั้ง เมื่อ วันที่ 9 มกราคม 2540 และได้รับการจดทะเบียนเมื่อ วันที่ 29 มกราคม 2540 โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งบริษัทดังนี้ 1. ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำงานทางด้านวิศวกรรม เช่น การจัดกระบวนการผลิต ปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงาน งานออกแบบด้านเครื่องกล และไฟฟ้า หรือโยธา 2. ประกอบกิจการรับจ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องกลด้านวิศวกรรม รวมทั้งการติดตั้งดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักร 3. ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ทดลองทางด้านวิศวกรรม ทุกประเภท 4. ประกอบกิจการค้า ด้านออกแบบ ควบคุมการผลิตและรับจ้างซ่อมบำรุงเตาเผาขยะ เตาเผาศพ ทุกประเภท 5. ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางด้านการควบคุม และการจัดการพลังงานในธุรกิจประเภทต่างๆ ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ และวัสดุทางด้านพลังงาน ทุกประเภท โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งที่สำคัญประกอบด้วย นาย สมสิทธิ์ มูลสถาน ดร. โอภาส โกมลวัฒนาพาณิชย์ นาย ไชยยุทธ อนวัชธารา และ รศ.ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย์ บริษัทตั้งอยู่ ณ.เลขที่ 11/72 หมู่ 4 ถนน ช่างอากาศอุทิศ แขวง สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0-29282215-6 โทรสาร 0-29282217


 

 
Other information :
 
Capital Investment :   10,000,001 to 20,000,000  
Annual revenue :   100,000,001 - 500,000,000  
Employee range :   0 - 50  
Estates :    
Map :   Click here to view company map.
Register capital :    
Total Asset :    
BOI :    
Raw material :    
Main Machinery :    
 
© 2000-2008 CopyRight by THERM ENGINEERING CO.,LTD.
Tel. 02-9282215-6  Fax. 02-9282217, 02-9002918-9  Website. www.therm-eng.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login